ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “НАЙРАМДАЛ” ТӨСӨЛ ГЭРЭЭТ АЖИЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Найрамдал төсөл ухаалаг хотын концепцийг боловсруулж Дархан хотыг загвар хотын жишгээр хөгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тэгш, хүртээмжтэй хүргэх зорилгын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн төрийн байгууллагуудын дижитал шийдэл бүхий бүтээгдэхүүнүүд тэдгээрийн уялдаа холбоог хангах эко систем болон эрх зүйн орчны нөхцөл байдлын судалгааг хийгээд байна. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийт 108 систем, үүнээс эрүүл…